روال کاری

روال کاری

تشریح پروژه

 • تعریف اهداف
 • تعریف مشتریان (استفاده کنندگان از محصول یا سرویس)
 • نوع درخواست (وب سایت، اپ تحت وب، اپ موبایل، همگی، سایر ...)
 • نمادها (لوگو، شعار و ...)
 • ارزیابی نیازها

بررسی اولیه

 • پیدا کردن رقبا و وضعیت آنها
 • تعیین مشتریان و نیازهای آنها
 • بررسی وب سایت یا اپ قدیمی در صورت وجود
روال کاری

طراحی و توسعه

 • تعیین استراتژی
 • تعیین تکنولوژی‌های مورد استفاده
 • دامنه و خدمات میزبانی در صورت درخواست وب سایت یا اپ تحت وب
 • تعیین ساختار اولیه فنی وب سایت یا اپ موبایل
 • تعریف سناریوها و یا مراحل کار در سایت و یا اپ
روال کاری

تحویل سفارش

 • روانشانسی رنگ و تعیین رنگ اصلی
 • طراحی‌های اپ کاربری و توسعه تجربه کاربری
 • توسعه سایت بر مبانی طراحی‌های انجام شده و نیازهای مشتریان

بررسی و ارتقاء

 • بررسی و ارتقاء
 • رفع مشکلات احتمالی
 • بررسی رفتار کاربران در سایت
 • بهینه سازی‌ها
 • عملیات مربوط به SEO